Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató fogyasztók/vevők részére a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozóan

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Távhőszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

A felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződést az Adatkezelő papíralapon, és elektronikusan is tárolja.

Az adatkezelés célja:

 • a távhőszolgáltatás elérhetővé tétele, a felhasználó által igénybevett szolgáltatás ellenértékének kiszámlázása, a kiszámlázott és befizetett díj, valamint a díjszámítás helyességének ellenőrzése, a befizetések rögzítése, az ügyfél számlázással kapcsolatos kérelmének elbírálása,
 • a kiszámlázott, de be nem fizetett ellenérték beszedése, behajtása,
 • az ügyfél szolgáltatással kapcsolatos panaszának kivizsgálása, kezelése,
 • az ügyfél személyes adatának megváltozásának rögzítése.

Az Adatkezelő által kezelt adatkör:

 • a felhasználó, illetve díjfizető neve,
 • a fogyasztási, illetve hővételezési hely címe,
 • a felhasználó, illetve díjfizető állandó lakóhelye, levelezési címe, számlázási

címe, ha a fogyasztási hely címétől eltér,

 • banki átutalásos fizetésnél a felhasználó, illetve díjfizető bankszámlaszáma és az azt vezető pénzintézet megnevezése,
 • a fogyasztási hely használatának jogcíme,
 • születési helye, ideje,
 • a felhasználó, illetve díjfizető anyja neve, telefonszáma, telefax száma, e-mailcíme, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, ha a felhasználó, illetve a díjfizető azt az Adatkezelő tudomására hozza, és
 • a felhasználói közösség megbízottjának neve, címe, telefonszáma.

A közszolgáltatási szerződés teljesítéséből, és az ahhoz kapcsolódó felhasználói, díjfizetői kötelezettségekből eredően az Adatkezelő az alábbi személyes adatot tartja nyilván:

 • a felhasználó, illetve a díjfizető ügyfél-azonosító száma,
 • a felhasználóra, illetve a díjfizetőre vonatkozó felosztási százalék mértéke, a havi hőfogyasztásnak mennyisége, ellenértéke, időpontja, tartama, a számla kelte, az esedékesség dátuma,
 • a szerződésszerű díjfizetés ténye, módja, időpontja,
 • a felhasználó, illetve a díjfizető távhőszolgáltatási számla tartozásának ténye, összege, a tartozás gyakorisága,
 •  a díjkompenzációra, lakásfenntartási támogatásra, energiatámogatásra, egyéb támogatásra való jogosultság ténye, mértéke,
 • a felhasználó, illetve a díjfizető szabálytalan vételezésének ténye, módja, az ezzel kapcsolatban keletkező tartozás összege,
 • a felhasználó, illetve a díjfizetőtávhőszolgáltatásról szóló törvényben felsorolt szerződésszegésének ténye, módja, az ezzel kapcsolatban keletkező tartozásnak összege,
 •  a közszolgáltatási szerződés felmondásának eseményei,
 • minden olyan adat, amelyet a közszolgáltatási szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.);
 • a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet (Vhr.), valamint az annak 3. sz. mellékletét képező Távhő Közszolgáltatási Szabályzat (TKSZ);
 • a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. A Tszt. 37. § (1) és (2) bekezdése értelmében a lakossági felhasználó részére történő folyamatos és biztonságos távhőszolgáltatásra a távhőszolgáltatót általános közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettség terheli. A TKSZ. 9. pontja értelmében az általános közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei többek között a természetes személy felhasználó, díjfizető neve és címe, természetes személyazonosító adatai, továbbá, a felhasználói közösség megbízottjának neve és címe;
 • A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a Tszt. 37. § (2) bekezdése értelmében a távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban a felhasználó vagy a díjfizető legalapvetőbb törvényi kötelezettsége a távhőszolgáltatás ellenértékének rendszeres megfizetése;
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a bíróság jogerős határozatának végrehajtása érdekében kiállítandó végrehajtható okirat kibocsátása érdekében a végrehajtási kérelem előterjesztésekor az Adatkezelő köteles közölni a természetes személy adós nevét, születési helyét, születési idejét és anyja nevét, az ügy körülményeitől függően (az alábbi adatok közül legalább egyet) adós lakóhelyét, munkahelyét, végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helyét;
 • A Tszt. 45. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelő jogosult az érintettek tájékoztatása mellett a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésétől, a közszolgáltatási szerződés megszűnése után a követelések elévülési idejéig az ügyfelek adatai közül azokat kezelni, amelyek az ügyfelek azonosításához, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ennek keretében jogosult az ügyfelek azonosító adatai közül természetes személyek vonatkozásában a névre, lakcímre, születési időre és helyre vonatkozó adatokat, egyéb szervezetek vonatkozásában a névre, székhelyre, képviselő nevére vonatkozó adatokat, és mindkét esetben a felhasználási helyre, a fogyasztásra, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatokat a közszolgáltatási szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása céljából kezelni. Ezen túlmenően jogosult az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek a tevékenységgel összefüggő adatkezelés céljából szükségesek, átadni azoknak, akik a megbízásából a díjak számlázását és beszedését, a követelések kezelését vagy az ügyfél-tájékoztatást végzik.

Az adattárolás határideje:Az Adatkezelő a felhasználóhoz, illetve díjfizetőhöz kapcsolódó, gazdasági esemény megtörténtére utaló adatot jogszabályban meghatározott megőrzési időig, illetve az elévülés időpontjáig tárolja.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papíralapon.

Telefonos hangfelvétel készítése

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/B. § (3) bekezdése értelmében az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell

Az adatkezelés célja: a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok, hibabejelentések felvétele.

Az Adatkezelő által kezelt adatkör:érintett hangja, általa megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdés].

Az adattárolás határideje: az adatrögzítéstől számított 5 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

A hangfelvételek visszahallgatásához való jogosultságot a Telefonos ügyfélszolgálat vezetője állapítja meg.

Online és személyes ügyfélszolgálat

Távhőszolgáltató ügyfélkapcsolati tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti formában látja el. Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos összes kérdésükkel, bejelentéseikkel, észrevételükkel, reklamációikkal, panaszukkal személyesen, telefonon, levélben, e-mailben, faxon, valamint interneten tudnak Távhőszolgáltatóhoz fordulni.

Az online ügyintézés regisztrációhoz kötött, amelynek feltétele ”felhasználási feltételek” valamint az Adatkezelő online ügyfélszolgálatán történő, regisztrációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elfogadása.

Az adatkezelés célja:a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok, hibabejelentések felvétele.

Az Adatkezelő által kezelt adatkör:ügyfél neve, ügyfélszám, lakcíme, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja, panasszal érintett szolgáltatás panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre, meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B (3)-(5) bekezdése.

Az adattárolás határideje: a panasz megválaszolásától számított fogyasztóvédelmi törvény szerinti 5 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papíralapon.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezelő neve: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: FŐTÁV Zrt.

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Adószám: 10941362-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042582

Adatvédelmi tisztviselő          Sonkoly Antal

E-mail cím:                             adatvedelem@fotav.hu

Telefonszám:                          30-553-1292

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.